Президія Української Академії наукОрганами управління Української академії наук є Загальні збори Української академії наук, Президія Української академії наук, президент Української академії наук.

                                                                                                      Статут УАН, Загальні положення

Президія Української академії наук є постійно діючим колегіальним органом управління УАН.

Президія УАН підзвітна Загальним зборам УАН; Президія доповідає Загальним зборам про найважливіші рішення, прийняті ним в період між сесіями Загальних зборів УАН.

Засідання Президії УАН є правомочним, якщо на ньому присутня більшість його членів; рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Президії УАН.

                                                                                                       Статут УАН, Органи управління УАН

Президія Української академії наук:

 •  Заслуховує наукові доповіді вчених, директорів наукових організацій УАН про наукову і науково-організаційної діяльності цих організацій;   
 • Скликає Сесії Загальних зборів УАН;
 • Вживає необхідних заходів для використання результатів науково-дослідних робіт УАН з метою технологічного, економічного, соціального і культурного розвитку України;
 • Затверджує Положення про відділення Української академії наук, Статути регіональних відділень УАН, основні принципи організації та діяльності інституту УАН, порядок виборів Президента УАН, зміни та доповнення до них;
 • За поданням відділень УАН приймає рішення про створення, реорганізації та ліквідації секцій відповідних відділень;
 • Створює, реорганізовує та ліквідовує наукові організації, організації наукового обслуговування і соціальної сфери УАН, затверджує їх Статути, закріплює за ними майно, контролює ефективність використання майна цими організаціями;
 • Визначає спеціалізацію і основні напрямки робіт новостворюваних наукових установ (інститутів) УАН;
 • Затверджує Положення про Представництва та Філії;
 • Затверджує реєстри які знаходяться у власності майнo, переданого організаціям УАН в оперативне управління або у господарське ведення;
 • Затверджує річний план фінансування УАН, в якому передбачає розподіл зазначених коштів між відділеннями УАН, регіональними науковими центрами УАН, науковими організаціями та іншими отримувачами УАН, програмами централізованих витрат УАН і спеціальними програмами для цільового фінансування найбільш перспективних напрямів фундаментальних досліджень;
 • Затверджує річний звіт про виконання плану фінансування УАН і звіт про використання УАН коштів з позабюджетних джерел;
 • Готує пропозиції до проекту фінансування Української академії наук, а також регіональних відділень УАН (за поданням їх Президій);
 • Визначає порядок розпорядження майном і фінансовими коштами УАН (з урахуванням того, що регіональні відділення УАН розпоряджаються своїми фінансовими коштами самостійно);
 • Організовує наукові ради з найважливіших комплексним проблемам фундаментальних досліджень, а також Національні комітети і комісії;
 • Скликає наукові з'їзди, конференції та наради, організує дослідні експедиції;
 • Організовує роботу по підвищенню кваліфікації наукових співробітників УАН та підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації;
 • Затверджує на посаді директорів інститутів УАН, обраних відділенням УАН або регіональним відділенням УАН;
 • Призначає радників Української академії наук;
 • Керує видавничою діяльністю УАН; за поданням Науково-видавничої ради УАН затверджує плани видань УАН, контролює їх виконання; за поданням відділень стверджує головних редакторів академічних наукових журналів, приймає постанови про створення, реорганізації та ліквідації академічних журналів;
 • Планує і організовує міжнародні зв'язки УАН, здійснює наукові зв'язки Академії з міжнародними науковими організаціями та іншими науковими установами зарубіжних країн;
 • Засновує і присуджує за видатні наукові праці, відкриття і винаходи золоті медалі і премії імені видатних учених, а також за кращі наукові роботи медалі з преміями для молодих учених і для студентів вищих навчальних закладів;присвоює звання "Почесний академік Української академії наук" видатним діячам світової культури, вченим, державним і громадським діячам;
 • За поданням відділень РАН присуджує науковий ступінь "доктор honoris causa" видатним іноземним вченим;  
 • Здійснює контроль за дотриманням Статуту Української академії наук усіма організаціями та посадовими особами УАН;
 • Контролює виконання в Української академії наук зобов'язань щодо захисту державної, службової та комерційної таємниці, передбачених законодавством України.


При Президії УАН можуть складатися наукові організації, організації наукового обслуговування і соціальної сфери, а також поради, комітети, комісії, редакції журналів та ін Президія УАН обирає директорів наукових установ (інститутів), призначає голів рад, комітетів і комісій, що складаються при Президії УАН , головних редакторів журналів, засновником яких є Президія УАН, затверджує склад цих рад, комітетів і комісій, редколегій журналів.

Президія УАН вирішує інші питання, віднесені до його обов'язків і компетенції Статутом Української академії наук. В межах своїх повноважень Президія УАН приймає постанови.

Президія УАН має службовий апарат, що діє відповідно до Положень про його структурні підрозділи, які затверджуються Президентом УАН.


                                                                                                                                   Статут УАН, Органи управління УАН