Про академію

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК (УАН) – громадська наукова організація, що об’єднує вчених і виробничників різних галузей народного господарства. Заснована в 1991 р. в м. Києві.

УАН є правонаступницею Української академії наук національного прогресу. Вона має свій гімн, прапор та іншу символіку. Українська академія наук має своєю метою вивчення і узагальнення науки та сприяння найбільш повному використанню цих досягнень в інтересах соціально-економічного розвитку України, сприяння розвитку і відтворенню інтелектуального потенціалу суспільства, розповсюдження наукових і технічних досягнень, захист спільних інтересів членів УАН.

За роки існування УАН створила десятки власних науково-дослідних інститутів, підприємств, стала визначним в Україні науковим центром з багатьох напрямів наукових досліджень.

 

Академію очолює - Президент Оніпко Олексій Федорович, доктор технічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Головний вчений секретар Скопенко Анатолій Юхимович.

 Основним завданням УАН є:

 • об’єднання вчених і спеціалістів наукових організацій; вищих навчальних закладів, підприємств усіх форм власності, громадських організацій які є членами УАН в інтересах розвитку України;
 • сприяння утвердженню гуманістичних принципів, міжнародне та наукове співробітництво і зміцнення миру між народами;
 • сприяння у підготовці науково-технічних кадрів, залучення обдарованої молоді, виявлення і підтримка талановитих науковців.
 • сприяння розвитку та інтеграції науки, освіти й виробництва в Україні;
 • надання допомоги підприємствам в створенні та впровадженні новітніх екологічно-чистих технологій та науково-технічних розробок;
 • сприяння створенню конкурентноспроможної національної виробничої інфраструктури на новій технічній і технологічній базі;
 • запобігання відтоку інтелектуального потенціалу за межі України;
 • представлення інтересів і захист прав членів УАН та працівників її установ. Для виконання своїх завдань УАН у порядку, встановленому законодавством:
 • засновує підприємства, науково-виробничі центри, навчальні заклади тощо;
 • забезпечує діяльність своїх підприємств і організацій на пріоритетних напрямках по створенню наукових технологій, що визначають сучасний технічний рівень виробництва, високу якість і конкурентоспроможність продукції, товарів, послуг;
 • використовує нові форми організації праці, виробничих колективів та організаційних структур, що забезпечують концентрацію інтелектуального і науково-технічного потенціалу для виявлення і втілення в життя нових технологічних ідей, примноження духовних цінностей і національного багатства України;
 • виробляє своє бачення проблем реалізації державної наукової та науково-технічної політики і пропонує його на розгляд до органів державної влади;
 • проводить громадський аналіз стану розвитку і впровадження науково-дослідних робіт, спрямованих на розв’язання народногосподарських завдань у виробничих галузях, та розробляє рекомендації щодо їх використання;
 • вивчає стан винахідницької діяльності в промислових галузях, створює відповідні інформаційні банки та сприяє їх широкому впровадженню в народне господарство;
 • приймає участь у створенні разом з іншими науково-дослідними, проектними інститутами та вищими навчальними закладами України системи підвищення професійного рівня інженерно-технічних кадрів і мережу спеціальних закладів освіти з метою перепідготовки наукових працівників та інженерів згідно з новими напрямками науки і техіки, а також організація відповідних стажувань за кордоном;
 • утворює спеціальні фонди для фінансової та матеріальної підтримки членів академії, в тому числі для тимчасово непрацюючих вчених, інженерів, спеціалістів, вживає заходи по захисту їх законних інтересів;
 • надає безприбуткову науково-технічну допомогу галузям народного господарства України, окремим організаціям у розробці та реалізації програм науково-технічного розвитку, впровадження засобів інформатизації та автоматизації;
 • вирішує питання розвитку міжнародних науково-технічних зв’язків з різними закордонними організаціями, проводить обмін науково-технічною інформацією, інформаційними банками відкриттів і винаходів, у вигляді безприбуткової допомоги забезпечує рекламу вітчизняних розробок і технологій на світовому ринку з питань, що відносяться до статутної діяльності;
 • проводить громадські обговорення та висунення наукових робіт та проектів УАН на здобуття Державних та інших премій, запроваджує інші засоби заохочення;
 • встановлює і присуджує почесні звання, медалі, а також премії УАН за видатні наукові праці;
 • співробітничає з міжнародними та закордонними академіями, Національною академією наук України, галузевими академіями наук, а також з державними органами та об’єднаннями громадян;
 • здійснює виробничу діяльність, пропоганду досягнень науки та поширення наукових знань;
 • організує загальноукраїнські, регіональні, галузеві, міжнародні конгреси, конференції, симпозіуми та семінари з науково-технічних та інших проблем статутної діяльності УАН;
 • організує безприбуткове видання та розповсюдження науково-технічної літератури, журналів, наукових праць;
 • створює власні засоби інформації.

Структуру УАН складають фахові і територіальні відділення, проблемні НДІ та вищі навчальні заклади.

У складі академії наступні фахові відділення: “Аграрних наук”, “Архітектури і будівельних наук”, “Гуманітарних наук”, “Економіки”, “Енергетики”, “Культури і мистецтв”, “Медико-біологічне відділення”, “Українознавства”, “Фізико-технічних наук”, “Фізичної культури і спорту”, “Юридичних наук”, “Спецтехніки і технології”, “Журналістики і літератури”, Управління і державотворення”, „Промисловості і виробництва”.

У складі УАН 15 територіальних відділень, а саме: “Буковинське”, “Галицьке”, “Дніпровське”, “Західне”, “Київське”, „Чорноморське”, “Північне”, “Південне”, “Подільсько-Поліське”, “Полтавське”, “Придніпровське”, “Кримське”, “Східне”, “Тернопільське”, “Херсонське”.

У складі академії понад 50 проблемних науково-дослідних інститутів. Серед них найбільш вагомі наукові і практичні здобутки мають інститути: радіоелектроніки та зв’язку; надміцного чавуну; системних досліджень; нафти; гуманітарних досліджень; електронної техніки; композиційних матеріалів; автоматизованих систем; адсорбційних матеріалів; енергоресурсів; системного аналізу та комп’ютерно-технологічних систем; проблем світової цивілізації; електроенергетики; стратегічних досліджень; переробки та збереження сільськогосподарської продукції; фізико-хімічний інститут надчистих матеріалів; фундаментальних проблем високих технологій: гідротелекомунікацій; екологічної токсикології і біохімії; водневої та сонячної енергетики; нетрадиційних теплових процесів і технологій; автомобільного транспорту та ін. За останні 2 роки проведено 7 виїзд них засідань Президії УАН в різних регіонах України. Проведено спільні засідання з місцевими органами влади, з питань відновлювальної енергетики у м. Івано-Франківськ, м. Вишневе, м. Біла-Церква, та інші.

Розробки вчених УАН відзначені золотими медалями, призами на  всесвітніх салонах в Брюсселі (2010р.), Москві (2010р.), Польщі (2009р.), Румунії (2009р.).

Академія постійно проводить популяризацію України в своїх журналах, телепередачах та інших засобах інформації.

Проведені важливі фундаментальні і прикладні дослідження, в результаті чого було розроблено і впроваджено найновіші технології, машини, матеріали і обладнання.

Академія видає 8 науково-популярних та наукових журналів, зокрема «Винахідник і раціоналізатор», «Новини енергетики», «Наука в Олімпійському спорті».

Академія збудувала власний адміністративний будинок з актовим залом, бібліотекою в м. Києві, вул. Семашка, 13.

Штатна чисельність більше 1 000 наукових працівників.