Статут

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними Зборами

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКА

АКАДЕМІЯ НАУК

Протокол № 17-08-15 від 15.08.2017

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК

(ідентифікаційний код 14281103)

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК (в подальшому – Організація або УАН) є неприбутковим громадським об’єднанням, яке утворено на установчих зборах засновників і діє у організаційної-правовій формі, як громадська організація, що створена на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2.   У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законами України «Про громадські об’єднання», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншим чинним законодавством України та своїм Статутом.

1.3.   На штатних працівників Організації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та страхування.

1.4.   З моменту державної реєстрації Організація набуває статусу юридичної особи, має самостійний баланс, банківські рахунки, виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права та обов’язки, має свою печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням, символіку, зразки якої затверджуються Правлінням Організації.

Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.5.   Організація створюється та діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.6.   Найменування Організації:

українською мовою:

повне – ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК;

скорочене – УАН;

назва англійською мовою:

повна - Ukrainian Academy of Sciences

скорочена – UAS

 

 

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.   УАН має своєю метою вивчення і узагальнення досягнень науки та сприяння найбільш повному використанню цих досягнень в інтересах соціально-економічного розвитку України, сприяння розвитку і відтворенню інтелектуального потенціалу суспільства, розповсюдження наукових і технічних досягнень, захист спільних інтересів членів УАН.

 

2.2.   Основними завданнями УАН є:

2.2.1. Об’єднання вчених і спеціалістів наукових організацій, вищих навчальних закладів, підприємств усіх форм власності, громадських організацій які є членами УАН в інтересах розвитку України;

2.2.2. Сприяння утвердженню гуманістичних принципів, міжнародне та наукове співробітництво і зміцнення миру між народами;

2.2.3. Сприяння у підготовці науково-технічних кадрів, залучення обдарованої молоді, виявлення і підтримка талановитих дослідників, сприяння творчому зростанню молодих науковців.

2.2.4. Сприяння розвитку та інтеграції науки, освіти й виробництва в Україні;

2.2.5. Надання допомоги підприємствам в створенні та впровадженні новітніх екологічно-чистих технологій та науково-технічних розробок;

2.2.6. Сприяння створенню конкурентноспроможної національної виробничої інфраструктури на новій технічній і технологічній базі;

2.2.7. Запобігання відтоку інтелектуального потенціалу за межі України;

2.2.8. Представлення інтересів і захист прав членів УАН та працівників її установ.

 

2.3.   Для досягнення мети та виконання завдань, УАН:

2.3.1. Виконує комплекс дій щодо створення стимулюючих умов розвитку творчості особи, талановитих вчених, спеціалістів, здібної молоді, перспективних наукових і виробничих колективів, їх матеріальної незалежності та плідної діяльності в умовах ринкової економіки;

2.3.2. Засновує підприємства, науково-виробничі центри, навчальні заклади тощо;

2.3.3. Забезпечує діяльність своїх підприємств і організацій на пріоритетних напрямках по створенню наукових технологій, що визначають сучасний технічний рівень виробництва, високу якість і конкурентоспроможність продукції, товарів, послуг;

2.3.4. Використовує нові форми організації праці, виробничих колективів та організаційних структур, що забезпечують концентрацію інтелектуального і науково-технічного потенціалу для виявлення і втілення в життя нових технологічних ідей, примноження духовних цінностей і національного багатства України;

2.3.5. Виробляє своє бачення проблем реалізації державної наукової та науково-технічної політики і пропонує його на розгляд до органів державної влади;

2.3.6. Проводить громадський аналіз стану розвитку і впровадження науково-дослідних робіт, спрямованих на розв’язання народногосподарських завдань у виробничих галузях, та розробляє рекомендації щодо їх використання;

2.3.7. Вивчає стан винахідницької діяльності в промислових галузях, створює відповідні інформаційні банки та сприяє їх широкому впровадженню в народне господарство;

2.3.8. Приймає участь у створенні разом з іншими науково-дослідними, проектними інститутами та вищими навчальними закладами України системи підвищення професійного рівня інженерно-технічних кадрів і мережу спеціальних закладів освіти з метою перепідготовки наукових працівників та інженерів згідно з новими напрямками науки і техніки, а також організація відповідних стажувань за кордоном;

2.3.9. Утворює спеціальні фонди для фінансової та матеріальної підтримки членів академії, в тому числі для тимчасово непрацюючих вчених, інженерів, спеціалістів, вживає заходи по захисту їх законних інтересів;

2.3.10. Надає безприбуткову науково-технічну допомогу галузям народного господарства України, окремим організаціям у розробці та реалізації програм науково-технічного розвитку, впровадження засобів інформатизації та автома­тизації;

2.3.11. Вирішує питання розвитку міжнародних науково-технічних зв’язків з різними закордонними організаціями, проводить обмін науково-технічною інформацією, інформаційними банками відкриттів і винаходів, у вигляді безприбуткової допомоги забезпечує рекламу вітчизняних розробок і технологій на світовому ринку з питань, що відносяться до статутної діяльності;

2.3.12. Проводить громадські обговорення та висунення наукових робіт та проектів членів УАН на здобуття Державних та інших премій, запроваджує інші засоби заохочення;

2.3.13. Встановлює і присуджує почесні звання, медалі, а також премії УАН за видатні наукові праці;

2.3.14. Співпрацює та підтримує прямі контакти з міжнародними та закордонними академіями, Національною академією наук України, галузевими академіями наук, а також з державними органами та об’єднаннями громадян, укладає відповідні угоди та бере участь у міжнародних заходах;

2.3.15. У вигляді безприбуткової допомоги сприяє створенню і впровадженню нових науковоємких технологій, розробок технічної продукції, іншої технічної інформації, в тому числі із закордонними партнерами та українською діаспорою;

2.3.16. Створює спільні наукові ради з найважливіших проблем у галузі технічних і природничих та суспільних наук;

2.3.17. Проводить незалежні громадські експертизи і безприбуткові консультації науково-технічних програм, проектів розвитку виробничих галузей народного господарства за замовленнями органів державної влади та громадських організацій;

2.3.18. Здійснює виробничу діяльність, пропаганду досягнень науки та поширення наукових знань;

2.3.19. Організує загальноукраїнські, регіональні, галузеві, міжнародні конгреси, конференції, симпозіуми, виставки та семінари з науково-технічних та інших проблем статутної діяльності УАН;

2.3.20. Організує безприбуткове видання та розповсюдження науково-технічної літератури, журналів, наукових праць;

2.3.21. Створює власні засоби інформації.

 

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

3.1.   Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 18 років та мають повну вищу освіту.

Членство в Організації є добровільним.

Прийняття у члени Організації здійснюється за рішенням Президії Організації на основі поданої кандидатом заяви про вступ до Організації, а також за умови визнання кандидатом мети, завдань та напрямів діяльності Організації, а також положень Статуту Організації.

Організація видає усім своїм членам відповідний документ, який містить відомості про членство та статус члена Організації. Форма такого документу затверджується Президією Організації.

 

3.2.   Членство в Організації може бути повним та асоційованим:

3.2.1. Повними членами Організації можуть бути вчені та спеціалісти, які збагатили науку та практику видатними науковими та практичними досягненнями, та/або внесли визначний внесок в науку та практику;

3.2.2. Асоційованими членами Організації можуть бути особи, які сприяють розвитку науки, займаються науковою чи винахідницькою діяльністю, зробили значний внесок в науку та практику.

 

3.3.   Організація може в порядку визначеному Президією Організації присвоювати своїм повним членам почесні звання: «Дійсний член (академік) «Української академії наук», «Член-кореспондент «Української академії наук», «Почесний член «Української академії наук».

Присвоєння почесних звань «Дійсний член (академік) «Української академії наук», «Член-кореспондент «Українська академія наук» та «Почесний член «Української академії наук» відбувається за рішенням Президії Організації.

Члени Організації, яким присвоєно почесне звання «Дійсний член (академік) «Української академії наук» або «Член-кореспондент «Української академії наук» щорічно подають до Президії Організації звіт про свою діяльність.

Присвоєння почесного звання «Почесний член «Української академії наук» відбувається за рішенням Президії Організації, як прояв пошани за особистий внесок в розвиток науки, виробництва та вагоме сприяння діяльності в розвиток наукових зв’язків Організації.

 

3.4.   Члени Організації мають право:

3.4.1. Повні члени - обирати і бути обраними в усі керівні органи  Організації, а асоційовані члени - брати участь в роботі керівних органів Організації з правом дорадчого голосу;

3.4.2. Брати участь у заходах (конференціях, семінарах і та ін.), що проводяться Організацією;

3.4.3. Добровільно вийти з Організації за письмовою заявою;

3.4.4. Публікувати свої ідеї, проекти та результати наукових розробок у виданнях (засобах інформації) Організації;

3.4.5. Отримувати допомогу Організації для розробки винаходів, їх патентування і реалізації;

3.4.6. Звертатись до керівних органів Організації за отриманням юридичної і моральної підтримки та користування всіма її інформаційними джерелами;

3.4.7. Користуватися у визначеному порядку майном Організації, реалізувати інші права, що відповідають статутним завданням Організації;

3.4.8. Надавати пропозиції щодо створення наукових чи інших підприємств для виконання статутних завдань Організації;

3.4.9. На пріоритетне використання науково-технічних та економічних розробок Організації на пільгових умовах;

3.4.10. Вносити пропозиції про проведення Організацією наукових експертиз проектів, конференцій, семінарів та інших науково-технічних заходів;

3.4.11. Отримання від Організації допомоги в розробці та пошуку новітніх технологій, техніко-економічних обґрунтувань;

3.4.12. Користуватись банком розробок і інформаційними джерелами Організації;

3.4.13. Отримання від Організації допомоги в пошуку джерел фінансування власних наукових проектів;

3.4.14. Вносити пропозиції про присвоєння іншим членам почесних звань Організації;

3.4.15. Користуватись консультативними та іншими послугами  Організації;

3.4.16. Одержувати допомогу в підготовці та перепідготовці спеціалістів для свого підприємства;

3.4.17. Брати участь у засіданнях Президії  Організації з правом дорадчого голосу, в тому числі вносити пропозиції до Президії Організації з питань, що пов'язані з її діяльністю;

3.4.18. Оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Загальних зборів, Президії, Президента Організації, шляхом подання письмової скарги, відповідно до процедури, передбаченої цим Статутом;

3.4.19. Звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

3.4.20. Добровільно припиняти членство в Організації, подавши відповідну заяву до Президії Організації.

 

3.5.   Головним обов’язком членів Організації є збагачення науки новими досягненнями, шляхом здійснення особистих наукових досліджень та організації розробки і керівництва науковими дослідженнями.

Також Члени Організації зобов'язані:

3.5.1. Виконувати вимоги Статуту Організації;

3.5.2. Сприяти досягненню мети та реалізації завдань Організації;

 

3.5.3. Чітко і вчасно виконувати рішення та/або доручення керівних органів Організації;

3.5.4. Брати активну участь у діяльності Організації;

3.5.5. Своєчасно сплачувати передбачені цим Статутом внески в розмірах та строки, що встановлюються Президією Організації;

3.5.6. Сприяти популяризації діяльності Організації та залучення нових членів;

3.5.7. Сприяти укріпленню матеріальної бази Організації.

 

3.6.   Членство в Організації припиняється у випадках:

3.6.1. Виходу з Організації за власним бажанням, після подання письмової заяви до Президії Організації;

3.6.2. За рішенням Президії Організації за порушення статутних вимог Організації;

3.6.3. Вчинення дій, що компрометують Організацію або її членів;

3.6.4. Смерті члена Організації.

 

3.7.   При виході або виключенні члена з Організації внесені вступні, членські  та цільові внески йому не повертаються.

 

3.8.   Облік всіх членів Організації ведеться шляхом ведення відповідного журналу обліку членів Організації.

 

3.9.   Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

 

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

 

4.1.   Керівними органами Організації є:

4.1.1. Загальні Збори Організації;

4.1.2. Президія Організації;

4.1.3. Президент Організації;

4.1.4. Контрольно-ревізійна комісія.

 

4.2.   Вищим органом управління Організації є Загальні Збори Організації (далі – Загальні Збори), які вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, у тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції інших органів.

 

4.3.   До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:

4.3.1. Затвердження Статуту Організації та внесення до нього змін і доповнень;

4.3.2. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження планів її діяльності та звітів про їх виконання;

4.3.3. Обрання та відкликання Президента Організації;

4.3.4. Обрання та відкликання членів Президії Організації та Конторольно-ревізійної комісії Організації, Голови Конторольно-ревізійної комісії Організації;

4.3.5. Затвердження звітів Президента, Президії та Контрольно-ревізійної комісії Організації;

4.3.6. Прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію Організації;

4.3.7. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

4.3.8. Реалізація права власності на майно Організації.

 

4.4.   У Загальних Зборах беруть участь усі її члени. Кожен член Організації має один голос. Загальні Збори повноважні приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на Загальних Зборах присутні більш як половина членів Організації. Загальні рішення приймаються шляхом відкритого голосування та вважаються прийнятими, якщо за рішення проголосувало більше половини присутніх на Загальних Зборах.

У разі, якщо з організаційних  причин  (через  територіальне розміщення  чи  значну  чисельність членів Організації) проведення наступних Загальних Зборів   членів Організації неможливе або ускладнене, можуть бути скликані Збори делегатів Організації, які мають повноваження Загальних зборів членів Організації.

Норма представництва (квота) делегатів, а також порядок їх обрання встановлюється Президією Організації.

На Зборах делегатів Організації кожен делегат має кількість голосів згідно встановленої Президією норми представництва (квоти). Збори делегатів Організації повноважні приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на Зборах делегатів присутні делегати, які представляють більш, як половину членів Організації. Загальні рішення приймаються шляхом відкритого голосування та вважаються прийнятими, якщо за рішення проголосувало більше половини присутніх на Зборах делегатів Організації.

Для прийняття рішення з питань: визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження планів її діяльності та звітів про їх виконання; внесення змін та доповнень до Статуту; саморозпуску та реорганізації Організації, а також дострокове припинення повноважень Президента, Президії та Контрольно-ревізійної комісії Організації необхідно, щоб за них проголосувало ¾  від загальної кількості членів Організації присутніх на Загальних Зборах, а в разі проведення Зборів делегатів Організації - ¾  від загальної кількості делегатів присутніх на Зборах делегатів Організації. Також ¾ від загальної кількості членів Організації присутніх на Загальних Зборах, а в разі проведення Зборів делегатів Організації - ¾  від загальної кількості делегатів присутніх на Зборах делегатів Організації, приймається рішення щодо відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації.

За рішенням Президії Організації або на вимогу не менше як однієї десятої частини членів Організації, Загальні Збори (Збори делегатів) можуть також проводитись шляхом використання засобів зв'язку. В разі прийняття такого рішення, Президія Організації розробляє та затверджує порядок проведення Загальних Зборів (Зборів делегатів) з використанням засобів зв'язку. Рішення прийняті на Загальних Зборах (Зборах делегатів) проведені з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня.

 

4.5.   Загальні Збори (Збори делегатів) скликаються Президією Організації не рідше одного разу на два роки.

Скликання та проведення Загальних зборів (Зборів делегатів) відбувається за наступною процедурою:

-        після прийняття Президією Організації рішення про скликання Загальних Зборів (Зборів делегатів), про порядок денний, час, місце та спосіб проведення Загальних Зборів (Зборів делегатів), усі відокремлені підрозділи повідомляються Президентом Організації або членом Організації, уповноваженим Президією Організації, шляхом використання засобів зв’язку, - надсилання відповідного повідомлення засобами електронної пошти не пізніше, ніж за 30 календарних днів до запланованої дати проведення;

-        відокремлені підрозділи Організації обирають зі свого складу делегатів у кількості відповідно до норми представництва (квоти) встановленої Президією Організації;

-        організація реєстрації членів - учасників Загальних Зборів або делегатів – учасників Зборів делегатів здійснюється Президією Організації або призначеним Президією членом Організації;

-        головує на Загальних Зборах (Зборах делегатів) Голова Загальних Зборів (Зборів делегатів), який обирається Загальними Зборами (Зборами делегатів) з числа присутніх членів (делегатів).

-        хід Загальних Зборів (Зборів делегатів) протоколюється Секретарем Загальних Зборів (Зборів делегатів), який обирається Загальними Зборами (Зборами делегатів) з числа присутніх членів (делегатів);

-        протоколи Загальних Зборів (Зборів делегатів) підписуються Головою і Секретарем Загальних Зборів (Зборів делегатів).

Позачергові Загальні Збори скликаються на вимогу Президії, Президента, Контрольно-ревізійної комісії та/або на вимогу не менше як однієї десятої частини членів Організації. Позачергові Загальні Збори мають бути проведені не пізніше ніж через 15 днів, з дня прийняття відповідного рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів за процедурою, передбаченою для проведення Загальних Зборів, однак надсилання відповідного повідомлення відокремленим підрозділам Організації засобами електронної пошти, здійснюються Президентом або іншим членом Організації за дорученням відповідного органу, який ініціював скликання Позачергових Загальних Зборів, не пізніше ніж за 10 календарних днів до запланованої дати проведення Позачергових Загальних Зборів.

 

4.6.   Президія Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, обирається у кількості, встановленій Загальними Зборами терміном на 5 років та виконує функції з управління поточною, організаційною діяльністю Організації.

 

4.7.   Президія Організації:

4.7.1. Виконує доручення і здійснює повноваження, надані Загальними Зборами;

4.7.2. Формує та приймає кошториси витрат Організації;

4.7.3. Приймає рішення про входження у спілки та інші об’єднання (організації), в тому числі і міжнародні, що створюються або створені на добровільній основі, у визначеному законом порядку і сприяють виконанню статутних завдань Організації;

4.7.4. Приймає рішення про створення в порядку передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню;

4.7.5. Затверджує розмір передбачених цим Статутом внесків;

4.7.6. Приймає нових членів Організації та припиняє членство у випадках, передбачених даним Статутом;

4.7.7. Розробляє та подає на затвердження Президентом Організації зразки круглої печатки, емблем, бланків, дипломів та іншої атрибутики та символіки Організації;

4.7.8. Скликає чергові і позачергові Загальні Збори Організації, формує їх порядок денний, визначає час, місце та спосіб проведення Загальних Зборів та Позачергових Загальних Зборів, встановлює норму представництва (квоту) на Загальних Зборах;

4.7.9. Здійснює підготовку та подає рекомендації Загальним Зборам щодо визначення основних напрямів та планів діяльності Організації;

4.7.10. Здійснює окремі функції щодо управління майном Організації, зокрема: передавання майна в користування іншим особам, визначення порядку використання майном Організації, передачу майна Організації створеним Організацією юридичним особам (товариствам, підприємствам), своїм відокремленим підрозділам, а також громадським спілкам утвореним Організацією;

4.7.11. Веде облік та вживає заходів по збереженню та ефективному використанню майна Організації, встановлює порядок використання майна Організації;

4.7.12. Розробляє та затверджує внутрішні інструкції, положення, штатний розклад Організації, положення відокремлених підрозділів та іншу внутрішню нормативну документацію Організації;

4.7.13. Приймає рішення про створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів;

4.7.13. Встановлює та присвоює почесні звання, премії інші нагороди Організації;

4.7.14. Приймає рішення про створення власних засобів інформації Організації;

4.7.15. Організовує видавничу діяльність Організації;

4.7.16. Веде облік членів Організації;

4.7.17. Вирішує усі питання поточної діяльності Організації;

4.7.18. Вирішує інші питання, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.

 

4.8.   Головує на засіданнях Президії Організації Президент Організації.

         Усі питання, що входять у компетенцію Президії, вирішуються колегіально на засіданнях Президії, на яких кожен член Президії Організації має один голос.

         Рішення Президії Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні Президії. В разі рівності кількості голосів «за» та «проти» прийняття відповідного рішення, вирішальним є голос Президента Організації.

         Рішенням Президії Організації з членів Президії обираються: Віце-президенти Організації, Головний вчений секретар Організації. Повноваження та розподіл обов’язків Віце-президентів Організації, Головного вченого секретаря Організації, а також інших членів Президії Організації встановлюються рішенням Президії Організації.

 

4.9.   Президія Організації має постійно діючий апарат, який забезпечує виконання її рішень. Апарат Президії Організації діє на підставі положення, затвердженого Президією Організації. Загальне керівництво діяльністю апарату Президії Організації здійснює Президент Організації, а з окремих питань - члени Президії Організації відповідно до розподілу обов’язків.

 

4.10. Засідання Президії Організації проводиться за необхідності але не рідше двох разів на рік. Засідання Президії Організації вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

        

4.11. Засідання Президії Організації можуть проводитись шляхом використання засобів зв'язку (електронна пошта). В разі проведення засідання Президії Організації з використанням засобів зв’язку, воно вважається правомочним, якщо у голосуванні прийняло участь не менше 60 % членів Президії Організації.

 

4.12. Для оперативного вирішення окремих питань Президією Організації створюється Бюро Президії Організації у складі Президента, Віце-президентів та Головного вченого секретаря Організації. Повноваження Бюро Президії Організації визначаються Президією Організації.

 

4.13. Позачергові засідання Президії Організації скликаються Президентом Організації або з ініціативи двох третин членів Президії Організації.

 

4.16. Президент Організації обирається Загальними Зборами терміном на 5 років.

 

4.17. Президент Організації:

4.17.1. Організовує і скеровує діяльність Організації, очолює роботу Президії Організації та Бюро Президії Організації;

4.17.2. Представляє Організацію без довіреності, діє та укладає угоди від її імені;

4.17.3. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

4.17.4. Забезпечує виконання основних напрямків діяльності Організації;

4.17.5. Підписує офіційні документи Організації;

4.17.6. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення штатних працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації;

4.17.7. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу;

4.17.8. За рішенням Загальних Зборів (Зборів делегатів) розпоряджається коштами Організації;

4.17.9.Укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації;

4.17.10.      З власної ініціативи у разі потреби скликає чергове та позачергове засідання Президії Організації та Позачергові Загальні Збори;

4.17.11.      Вирішує інші питання діяльності Організації, відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації;

4.17.12.      Звітує на чергових Загальних Зборах про свою діяльність та діяльність Президії;

 

4.18. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Контрольно-ревізійна комісія, що обирається Загальними Зборами терміном на п’ять років.

 

4.19. Контрольно-ревізійна комісія може залучати до роботи незалежних експертів.

 

4.20. До функцій Контрольно-ревізійної комісії відноситься перевірка діяльності щорічного звіту та балансу Організації, а також інші питання, що пов’язані з контролем статутної та фінансово-господарської діяльності Організації.

 

4.21. Контрольно-ревізійна комісія підзвітна у своїй діяльності Загальним Зборам. Члени Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути членами інших керівних органів Організації.

 

4.22. Контрольно-ревізійну комісію Організації очолює обраний Загальними Зборами Голова Контрольно-ревізійної комісії.

 

4.23. У разі необхідності Контрольно-ревізійна комісія може ініціювати скликання Позачергових Загальних Зборів.

 

 

 

5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ  ПЕРЕД ЇЇ  ЧЛЕНАМИ

5.1.   Керівні органи Організації (Президент, Президія та Контрольно-ревізійна комісія) зобов’язані звітувати перед членами Організації у частині покладених на них посадових повноважень та здійснення статутних завдань Організації на щорічних чергових Загальних Зборах.

5.2.   Звіт готує Президія під керівництвом Президента, в якому відображаються такі питання:

-        аналіз виконання Організацією, у тому числі її структурними підрозділами, основних завдань;

-        аналіз виконання річного плану Організації, позитивні та негативні явища під час його виконання;

-        чисельність Організації, залучення нових членів та створення відокремлених підрозділів Організації;

-        фінансова діяльність Організації, використання коштів, що поступили на рахунок Організації  з метою виконання статутних завдань Організації;

-        результати діяльності Організації та її відокремлених підрозділів; -порівняльній аналіз діяльності та рейтинг відокремлених підрозділів Організації;

-        основні завдання Організації та її відокремлених підрозділів на наступний рік.

 

5.3.   Усі керівні органи Організації зобов’язані у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

 

5.4.   Керівні органи забезпечують для членів Організації вільний доступ до інформації про діяльність керівних органів Організації, у тому числі про прийняті рішення та про здійснені статутні завдання.

 

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

6.1.   Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, керівних органів Організації шляхом подання письмової скарги:

 

6.2.   На дії, бездіяльність або рішення члена Організації - первинна скарга подається до Президента Організації, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Президії Організації, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президією  - повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

 

6.3.   На дії, бездіяльність або рішення Президента Організації  - первинна скарга подається до Президії, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Президента Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президією - повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Президента Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

 

6.4.   На дії, бездіяльність або рішення члена (членів) Президії або Контрольно-ревізійної комісії - первинна скарга подається до Президента Організації, який зобов'язаний скликати засідання Президії Організації та розглянути скаргу протягом 20 (двадцяти) робочих днів, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена (членів) Президії або Контрольно-ревізійної комісії, бездіяльність або рішення якого (яких) оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом або на засіданні Президії  - повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена (членів) Президії або Контрольно-ревізійної комісії, бездіяльність або рішення якого (яких) оскаржується.

 

6.5.   Дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів  Організації оскаржуються до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

 

6.6.   У разі відсутності при розгляді скарги члена Організації, який скаржиться, його скарга залишається без розгляду, а у разі відсутності члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується рішення може бути прийняте за його відсутності.

 

6.7.   Повідомлення про виклик на розгляд скарги члена Організації який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується здійснюється шляхом направлення повідомлення електронною поштою або шляхом надіслання цінного листа з описом та повідомленням.

 

6.8.   Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних Зборах, є підставою для скликання таких Загальних Зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

 

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ І МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1.   Організація може мати у власності кошти та майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

Організація здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством України.

 

7.2.   Для здійснення статутної діяльності Організації отримує кошти та майно з наступних джерел:

7.2.1. Кошти або майно, які надходять від членів Організації безоплатно або у вигляді вступних, членських, цільових внесків;

7.2.2. Кошти або майно, які надходять від третіх осіб (фізичних та юридичних) безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

7.2.3. Пасивні доходи в розумінні Податкового кодексу України;

7.2.4. Дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної допомоги;

7.2.5. Доходи від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства України, в тому числі набуті в результаті підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств).

 

7.3.   Щорічний бюджет Організації розробляється та затверджується Загальними Зборами Організації.

 

7.4.   Вступний внесок сплачується одноразово при вступі до Організації та є першим періодичним членським внеском. Періодичні членські внески вносяться щорічно.

 

7.5.   Розмір вступних, членських та цільових внесків визначається Президією Організації.

 

7.6.   Організація має право мати спонсорів, які можуть зробити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.

 

7.7.   Забороняється розподіляти отриманий доход (прибуток) Організації  або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

7.8.   Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами Організації.

 

7.9.   Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

7.10. Організація може мати у власності земельні ділянки, будинки, споруди, транспорт, обладнання, інвентар, грошові кошти у національній та іноземній валютах, акції, інші цінні папери та майно, необхідне для забезпечення діяльності Організації, визначеної цим Статутом.

 

7.11. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальність за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

 

8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

8.1.   Організація може утворювати в установленому законом порядку відокремлені підрозділи.

 

8.2.   Рішення про створення та припинення відокремлених підрозділів Організації приймається за рішенням Президії.

 

8.3.   Відокремлені підрозділи керуються у своїй діяльності Статутом Організації та Положенням про відокремлені підрозділи, затвердженим Президією Організації.

 

8.4.   Відокремлені підрозділи Організації не мають статусу юридичної особи.

 

8.5.   Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – Збори членів, та керівника відокремленого підрозділу, який призначається Президією Організації строком на 5 років.

 

8.6.   Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність членів Організації по виконанню статуту Організації, веде облік членів, що входять до складу очолюваного ним відокремленого підрозділу, виконує інші повноваження, надані керівними органами Організації та визначені в Положенні про відокремлені підрозділи.

 

8.7.   Керівники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені відокремлених підрозділів на підставі довіреностей, виданих Президентом Організації.

 

8.8.   У своїй діяльності відокремлений підрозділ може використовувати передане йому Президією майно Організації.

 

8.9.   Організація може мати всеукраїнський статус в порядку визначеному чинним законодавством, за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України.

 

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах Державної фіскальної служби України та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

Організація подає у встановленому порядку фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

 

9.2.   Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Президента Організації.

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються на Загальних Зборах (Зборах делегатів), якщо за них проголосувало 3/4 від загальної кількості членів Організації, присутніх на засіданні Загальних Зборів, а в разі проведення Зборів делегатів Організації – 3/4 від загальної кількості делегатів присутніх на Зборах делегатів Організації, шляхом викладення його в новій редакції.

 

10.2. Зміни до Статуту набирають чинності з моменту державної реєстрації.

 

10.3. Інформація про внесення змін до Статуту підлягає доведенню до відома всіх членів Організації.

 

11. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Організація відповідно до Статуту може вступати в міжнародні громадські (неурядові організації), підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

 

 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її саморозпуску чи реорганізації. Рішення про саморозпуск чи реорганізацію Організації приймається на Загальних Зборах, якщо за це рішення проголосувало 3/4   від загальної кількості членів Організації, присутніх на Загальних Зборах.

Діяльність Організації може бути припинена за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

 

12.2. Рішення про саморозпуск Організації приймається у порядку, встановленому цим Статутом. Загальні Збори, які прийняли рішення про саморозпуск громадського об'єднання, створюють ліквідаційну комісію або доручають Президії здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадського об'єднання як юридичної особи.

Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

 

12.3. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше ¾  присутніх на Загальних Зборах членів Організації.          Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднується, про згоду на таке приєднання.

 

12.4. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства України.

 

12.5. Організація є такою, що припинилася, з дня внесення до відповідного державного реєстру запису про її припинення.

 

12.6. У разі припинення Організації, як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи Організації передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

РІШЕННЯ №4417 від 24 жовтня 2017 року

Про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК,

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.